COS AUXILIAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

COS AUXILIAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

QÜESTIONARIS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-954-1
Año de edición:
2021
Páginas:
486
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Qüestionari de Competències Professionals
Bloc I. Coneixement teòric de les funcions a desenvolupar
Bloc II. Les competències professionals
Tests de Temes
Tema 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades
Tema 2. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades
Tema 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble
Tema 4. L'organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d'autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria
Tema 5. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges
Tema 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries
Tema 7. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques
Tema 8. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics
Tema 9. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència
Tema 10. Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat
Tema 11. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció
Tema 12. La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici i els recursos administratius
Tema 13. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Tema 14. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana
Tema 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents
Tema 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu
Tema 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern
Tema 18. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència
Tema 19. Formes d'activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis
Tema 20. La funció pública: les classes d'empleats públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats
Tema 21. Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets
Tema 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
Tema 23. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions
Tema 24. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler)
Tema 25. La ciberseguretat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l'ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura

Tests Parcials
Test Parcial 1 (Temes 1 a 6)
Test Parcial 2 (Temes 7 a 12)
Test Parcial 3 (Temes 13 a 18)
Test Parcial 4 (Temes 19 a 25)

Tests d'Examen
Test d'Examen 1
Test d'Examen 2
Test d'Examen 3
Test d'Examen 4
Test d'Examen 5
Test d'Examen 6

Resumen

Surt al carrer la nova edició del nostre volum de Qüestionaris i competències professionals per a la preparació de les proves selectives d'accés a places del Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
El llibre ofereix diferents tipus de qu¨estionaris basats en el contingut del temari establert, i que es distribueixen, per raons pedagògiques, en Tests de Tema, Tests Parcials i Tests d'Examen, amb gairebé 1.000 preguntes, i es complementa amb els temaris 1 i 2.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d'aquest qu¨estionari.

Otros libros de la materia