COS AUXILIAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI 2

COS AUXILIAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI 2

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-718-9
Año de edición:
2020
Páginas:
626
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 13. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.

Tema 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.

Tema 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sol·licitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern.

Tema 18. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència.

Tema 19. Formes d'activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis.

Tema 20. La funció pública: les classes d'empleats públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats.

Tema 21. Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits col·lectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 23. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions.

Tema 24. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).

Tema 25. La ciberseguretat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l'ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura.

Resumen

Surt al carrer una nova edició del segon volum del Temari per a les proves selectives d'accés al Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 13 a 25 del programa oficial, publicat per PDA/2759/2020, de 2 de novembre (DOGC de 6/11/2020). Es complementa amb el Temari 1 i el volum de Qüestionaris.

En definitiva, amb aquests tres volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir a l'escala auxiliar administrativa del Cos Auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Otros libros de la materia