COS AUXILIAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI 1

COS AUXILIAR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI 1

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-717-2
Año de edición:
2020
Páginas:
638
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades.

Tema 2. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades.

Tema 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

Tema 4. L'organització territorial. Les comunitats autònomes: els estatuts d'autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

Tema 5. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.

Tema 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 7. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 8. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

Tema 9. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

Tema 10. Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.

Tema 11. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.

Tema 12. La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici i els recursos administratius.

Resumen

Surt al carrer una nova edició del primer volum del Temari per a les proves selectives d'accés al Cos Auxiliar de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa el contingut dels temes 1 a 12 del programa oficial, publicat per PDA/2759/2020, de 2 de novembre (DOGC de 6/11/2020). Es complementa amb el Temari 2 i el volum de Qüestionaris.

En definitiva, amb aquests tres volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir a l'escala auxiliar administrativa del Cos Auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya.

Otros libros de la materia