COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA. PROMOCIÓ INTERNA. TEMARI I QÜESTIONARIS

COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA. PROMOCIÓ INTERNA. TEMARI I QÜESTIONARIS

Autoría:
Rojo, E. (Autor) / Garrido, J. (Autor) / Pesqué, S. (Autor) / Alegre, S. (Autor)
Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-067-8
Año de edición:
2019
Páginas:
1132
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Tema 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. L’oficina Antifrau.

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 6. Administració pública i ciutadania. Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. La transparència de l’activitat pública: el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació publiques.
Tema 9. L’acte administratiu. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
Tema 10. El procediment administratiu. Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.
Tema 11. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 12. Els contractes del sector públic. Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari. La classificació empresarial i el Registre d’empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
Tema 13. Procediment de la contractació administrativa. Preparació dels contractes. L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte: formes d’adjudicació. L’adjudicació i la formalització. Incidències en l’execució del contracte.
Tema 14. Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment. El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 15. Estructura i ordenació de l’ocupació pública. Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.
Tema 17. Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari. Deures del personal al servei de la Generalitat. L’ètica de l’empleat públic.

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Tema 21. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes i territorial.
Tema 23. El pressupost per programes. El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
Tema 24. L’execució del pressupost. Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l’estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. Execució de l’estat d’ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.
Tema 25. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.
Tema 26. El control pressupostari. Control pressupostari: Intervenció General, Sindicatura de Comptes i Parlament. Sistemes d’informació economicofinancera.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Tema 27. Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
Tema 28. Organització i qualitat. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració Pública.
Tema 29. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
Tema 30. Tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 31. Els documents administratius. Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

QÜESTIONARIS
Enunciats
Solucions

Resumen

Surt al carrer una nova edició del Temari i Qüestionaris per a les proves selectives d accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya per promoció interna, amb l objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa el contingut dels 20 temes corresponents als cinc blocs del programa oficial: Dret constitucional. Organització política; Administració pública. El dret administratiu; Gestió de recursos humans; Gestió economicofinancera i Organització del treball.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online de la part de qüestionari.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia