Corporacions locals de Catalunya. Vol. 3. Temari general.
Llibre

Corporacions locals de Catalunya. Vol. 3. Temari general.

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6103-3
Año de edición:
2022

Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Els temes que s'inclouen en aquest tercer volums'organitzen en dos blocs temàtics que es corresponen amb els següents continguts:

- Funció Pública i Dret del Treball.
- Gestió Pressupostària i Financera. Hisenda Pública.

Els temes del primer bloc desenvolupen continguts relacionats amb el personal al servei de l'Administració, el Dret del Treball i el sistema de Seguretat Social. Per la seva banda, els temes del segon bloc desenvolupen continguts relacionats amb la gestió pública, els pressupostos i hisendes locals, i els tributs i impostos.
La totalitat d'aquests temes s'han desenvolupat amb profunditat i rigor per a què la teva preparació sigui el més completa possible. Els continguts dels mateixos estan actualitzats fins a la data d'edició de la publicació, de forma que inclouen les últimes modificacions jurídiques que els afecten.

FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL

Tema 45. El règim jurídic de la funció pública catalana. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. Les classes de personal al servei de l'Administració pública local: règim jurídic

Tema 46. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari

Tema 47. Drets i deures del personal al servei de l'Administració pública. El sistema retributiu. Situacions administratives

Tema 48. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari

Tema 49. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals

Tema 50. El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l'inspiren. Jurisdicció laboral

Tema 51. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral

Tema 52. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de contracte

Tema 53. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA

Tema 54. La planificació de la gestió pública. El pressupost coma instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost

Tema 55. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries

Tema 56. El dret tributari a l'administració local: concepte i contingut. Els principis de l'ordenament tributari. L'aplicació i la interpretació de les normes d'ordenament tributari

Tema 57. Els tributs: concepte, naturalesa. La relació jurídica tributària. El fet imposable i l'acreditació. Els elements personals del deute tributari. L'exempció tributària

Tema 58. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació