Corporacions locals de Catalunya. Test del temari general
Llibre

Corporacions locals de Catalunya. Test del temari general

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-6115-6
Año de edición:
2022
Páginas:
470

Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació.

Inclou qüestionaris de preguntes tipus test referides a tots els temes d'aquest temari general per a l'òptima preparació de les proves d'accés. Tots ells li seran de gran utilitat per a l'autoavaluació, el control de l'aprenentatge dels conceptes que són objecte d'examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta clase de processos selectius.

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Test n.º 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals. Els procediments de reforma (37 preguntes)

Test n.º 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits de suspensió. Garanties. Els deures (43 preguntes)

Test n.º 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos i recursos (30 preguntes)

Test n.º 4. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes (40 preguntes)

Test n.º 5. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. Relacions amb les Corts Generals (40 preguntes)

Test n.º 6. El poder judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (47 preguntes)

Test n.º 7. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d harmonització (44 preguntes)


ORGANITZACIÓ DE L ESTAT

Test n.º 8. L organització territorial de l Estat: l Administració local. Ens que l integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya (46 preguntes)

Test n.º 9. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials (35 preguntes)

Test n.º 10. L organització comarcal de Catalunya (20 preguntes)

Test n.º 11. La província en el règim local. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d àmbit territorial inferior al municipi (25 preguntes)

Test n.º 12. L organització territorial de l Estat: les comunitats autònomes. Constitució i competències. Vies d accés a l autonomia (53 preguntes)

Test n.º 13. L Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col legis professionals (20 preguntes)

ESTATUT D AUTONOMIA


Test n.º 14. Els estatuts d autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes (20 preguntes)

Test n.º 15. L Estatut d autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma (20 preguntes)

Test n.º 16. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives (20 preguntes)

Test n.º 17. El Parlament de Catalunya. El sistema electoral i l estatut dels diputats. Organització i funcionament. La funció legislativa i la funció d impuls i control de l acció política o de govern (20 preguntes)

Test n.º 18. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament (20 preguntes)

Test n.º 19. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu (20 preguntes)

UNIÓ EUROPEA


Test n.º 20. Configuració de la Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació. Els membres de la Unió Europea. L adhesió d Espanya. El Tractat de la Unió Europea. La Constitució Europea (30 preguntes)

Test n.º 21. Característiques de l ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives (30 preguntes)

Test n.º 22. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes (30 preguntes)

DRET ADMINISTRATIU


Test n.º 23. L Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat. L activitat discrecional de l Administració. Control de la discrecionalitat. La desviació de poder (20 preguntes)

Test n.º 24. Les activitats de l Administració pública. Els principis de l activitat administrativa. Classificació material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d activitat administrativa: econòmica, arbitral, planificadora i inspectora. Els principis de transparència i bon govern (30 preguntes)

Test n.º 25. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària (20 preguntes)

Test n.º 26. La relació jurídica administrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics (30 preguntes)

Test n.º 27. El ciutadà com a titular de drets davant l Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d obrar (20 preguntes)

Test n.º 28. L organització administrativa: principis. L òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d òrgans. Els òrgans col legiats (20 preguntes)

Test n.º 29. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l advocació i la substitució. La coordinació administrativa (20 preguntes)

Test n.º 30. L acte administratiu: concepte i classes. Elements de l acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L eficàcia de l acte administratiu: principis generals. Executivitat de l acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul litat de ple dret, anul labilitat. Convalidació (30 preguntes)

Test n.º 31. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació (20 preguntes)

Test n.º 32. L estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L elaboració de les disposicions administratives de caràcter general (30 preguntes)

Test n.º 33. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs d alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. Les reclamacions prèvies a l exercici d accions civils i laborals (20 preguntes)

Test n.º 34. Les Administracions Públiques i la societat de la informació. L Administració electrònica: pilars i principis. El model d Administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l Administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya (20 preguntes)

Test n.º 35. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals (30 preguntes)

Test n.º 36. La responsabilitat de les Administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques (20 preguntes)

Test n.º 37. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogratives de l Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i explotació; els negocis jurídics patrimonials (20 preguntes)

Test n.º 38. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del Dret Comunitari Europeu. Principis bàsics de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Àmbit d aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic (30 preguntes)

Test n.º 39. La selecció del contractista: formes i procediments d adjudicació. Contingut i efectes dels contractes administratius: prerrogatives de l Administració. La revisió de preus i l equilibri financer. L extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució (30 preguntes)

Test n.º 40. La potestat sancionadora administrativa (20 preguntes)

Test n.º 41. El procediment sancionador (20 preguntes)

Test n.º 42. Règim urbanístic del sòl; classificació del sòl; patrimoni municipal del sòl; parcel lacions i reparcel lacions. Pla d ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes. Execucions dels plans d ordenació: sistemes d actuació (20 preguntes)

Test n.º 43. L expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l expropiació forçosa. L exercici de la potestat d expropiació. Procediment general i procediments especials (20 preguntes)

Test n.º 44. Les formes d activitat administrativa. L activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió (20 preguntes)

FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL

Test n.º 45. El règim jurídic de la funció pública catalana. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. Les classes de personal al servei de l Administració pública local: règim jurídic (30 preguntes)

Test n.º 46. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari (20 preguntes)

Test n.º 47. Drets i deures del personal al servei de l Administració pública. El sistema retributiu. Situacions administratives (25 preguntes)

Test n.º 48. Règim d incompatibilitats del personal al servei de l Administració pública. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari (20 preguntes)

Test n.º 49. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l Administració pública. Òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals (30 preguntes)

Test n.º 50. El Dret del Treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l inspiren. Jurisdicció laboral (20 preguntes)

Test n.º 51. L Estatut dels Treballadors: estructura i contingut. Els convenis col lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral (20 preguntes)

Test n.º 52. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de contracte (25 preguntes)

Test n.º 53. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions (30 preguntes)


GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA

Test n.º 54. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost (20 preguntes)

Test n.º 55. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries (30 preguntes)

Test n.º 56. El Dret Tributari a l Administració Local: concepte i contingut. Els principis de l ordenament tributari. L aplicació i la interpretació de les normes d ordenament tributari (23 preguntes)

Test n.º 57. Els tributs: concepte, naturalesa. La relació jurídica tributària. El fet imposable i l acreditació. Els elements personals del deute tributari. L exempció tributària (30 preguntes)

Test n.º 58. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics (38 preguntes)

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació