CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL VOLUM 2

CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL VOLUM 2

Autoría:
Editorial Mad (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-1172-4
Año de edición:
2018
Páginas:
592
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

UNIÓ EUROPEA

Tema 20. Configuració de la Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació. Els membres de la Unió Europea. L’adhesió d’Espanya. El Tractat de la Unió Europea. La Constitució Europea

Tema 21. Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives

Tema 22. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes

DRET ADMINISTRATIU

Tema 23. L’Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l’estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat. L’activitat discrecional de l’Administració. Control de la discrecionalitat. La desviació de poder

Tema 24. Les activitats de l’Administració pública. Els principis de l’activitat administrativa. Classificació material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d’activitat administrativa: econòmica, arbitral, planificadora i inspectora. Els principis de transparència i bon govern

Tema 25. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària

Tema 26. La relació jurídica administrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics.

Tema 27. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar

Tema 28. L’organització administrativa: principis. L’òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats.

Tema 29. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa

Tema 30. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació

Tema 31. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació

Tema 32. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. L’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general

Tema 33. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs d’alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

Tema 34. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 35. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 36. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques

Tema 37. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogratives de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i explotació; els negocis jurídics patrimonials.

Tema 38. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d’aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic.

Tema 39. La selecció del contractista: formes i procediments d’adjudicació. Contingut i efectes dels contractes administratius: prerrogatives de l’Administració. La revisió de preus i l’equilibri financer. L’extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució.

Tema 40. La potestat sancionadora administrativa

Tema 41. El procediment sancionador.

Tema 42. Règim urbanístic del sòl; classificació del sòl; patrimoni municipal del sòl; parcel·lacions i reparcel·lacions. Pla d’ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes. Execucions dels plans d’ordenació: sistemes d’actuació.

Tema 43. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l’expropiació forçosa. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.

Tema 44. Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic

Resumen

Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Els temes que s'inclouen en aquest segon volum s'organitzen en dos blocs temàtics que es corresponen amb els següents continguts: Unió Europea Dret Administratiu Els temes del primer bloc desenvolupen continguts relacionats amb la configuració de la Unió Europea, les característiques de l'ordenament jurídic comunitari i les institucions comunitàries. Per la seva banda, els temes del segon bloc desenvolupen continguts relacionats amb l'Administració Pública, la relació jurídica administrativa, l'organització administrativa, l'acte administratiu i el procediment administratiu, entre uns altres. La totalitat d'aquests temes s'han desenvolupat amb profunditat i rigor per a què la seva preparació sigui el més completa possible. Els continguts dels mateixos estan actualitzats fins a la data d'edició de la publicació, de forma que inclouen les últimes modificacions jurídiques que els afecten.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia