CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL VOLUM 1

CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA. TEMARI GENERAL VOLUM 1

Autoría:
Torres Fonseca, T. M. (Autor) / Rojo Franco, Encarnación (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-1171-7
Año de edición:
2017
Páginas:
423
Idioma:
Castellano
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals. Els procediments de reforma

Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits de suspensió. Garanties. Els deures

Tema 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos i recursos

Tema 4. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes

Tema 5. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del President. Relacions amb les Corts Generals

Tema 6. El Poder Judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Tema 7. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització

LEGISLACIÓ DE CONSULTA I ENLLAÇOS. BLOC I. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT

Tema 8. L’organització territorial de l’Estat: l’Administració Local. Ens que l’integren. La Llei de Bases del Règim Local. La regulació del Règim Local a Catalunya

Tema 9. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials

Tema 10. L’organització comarcal de Catalunya

Tema 11. La província en el règim local. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi

Tema 12. L’organització territorial de l’Estat: les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. Vies d’accés a l’autonomia

Tema 13. L’Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col•legis professionals

LEGISLACIÓ DE CONSULTA I ENLLAÇOS. BLOC II. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT

ESTATUT D’AUTONOMIA

Tema 14. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes

Tema 15. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma

Tema 16. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives

Tema 17. El Parlament de Catalunya. El sistema electoral i l’estatut dels diputats. Organització i funcionament. La funció legislativa i la funció d’impuls i control de l’acció política o de govern

Tema 18. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament

Tema 19. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu

LEGISLACIÓ DE CONSULTA I ENLLAÇOS. BLOC III. ESTATUT D’AUTONOMIA

Resumen

Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Els temes que s'inclouen en aquest primer volum s'organitzen en tres blocs temàtics que es corresponen amb els següents continguts: -Constitució Espanyola -Organització de l'Estat -Estatut d'Autonomia Els temes del Bloc I desenvolupen continguts relacionats amb la Constitució espanyola de 1978, el Tribunal Constitucional, les Corts Generals, el Defensor del Poble, el Tribunal de Comptes, el Govern i el poder judicial. Els temes del Bloc II desenvolupen continguts relacionats amb l'organització territorial de l'Estat: l'Administració local (organització municipal, comarcal i provincial fonamentalment) i l'Administració de les comunitats autònomes. D'altra banda, també s'inclou en aquest bloc el contingut sobre l'Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els temes del Bloc III desenvolupen continguts relacionats amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i les Institucions i els Òrgans Institucionals de la Generalitat (Parlament de Catalunya, President de la Generalitat, Govern, Consell de Garanties Estatutàries, Síndic de Greuges i Sindicatura de Comptes). La totalitat d'aquests temes s'han desenvolupat amb profunditat i rigor per a què la seva preparació sigui el més completa possible. Els continguts dels mateixos estan actualitzats fins a la data d'edició de la publicació, de forma que inclouen les últimes modificacions jurídiques que els afecten.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia