BOMBERS. GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI

BOMBERS. GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-519-2
Año de edición:
2020
Páginas:
892
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Cuerpos de seguridad
Índice

I. TEMARI GENERAL

Tema 1. Legislació
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Tema 3. Legislació
Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

II. TEMARI ESPECÍFIC

Tema 4. Legislació
Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 5. Legislació
El Decret 2762016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 2432007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 6. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Tema 7. Naturalesa del foc
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 8. Mètodes i agents extintors
Mètodes de l’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 9. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i
plans inclinats.

Tema 10. Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 11. Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB.

Tema 12. Hidràulica.
Principis generals de la hidrostàtica i de la hidrodinàmica. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 13. Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Tema 14. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis.

Tema 15. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 16. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics. Comportament dels materials constructius davant el foc.

Tema 17. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18. Electricitat
Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 19. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 20. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 21. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 22. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

Resumen

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries jurídiques i aquelles relacionades amb les tasques de prevenció i extinció d incendis que s exigeixen en el programa oficial publicat mitjançant convocatòria de la Generalitat (DOGC núm. 8029 de 23/12/2019). A més, s inclouen preguntes tipus examen al final de cadascun dels temes.

Otros libros de la materia