BOMBERS. GENERALITAT DE CATALUNYA. QÜESTIONARIS

BOMBERS. GENERALITAT DE CATALUNYA. QÜESTIONARIS

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-520-8
Año de edición:
2020
Páginas:
444
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Cuerpos de seguridad
Índice

Temari general

Tema 1. Legislació. La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació. El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Tema 3. Legislació. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

Temari específic

Tema 4. Legislació. Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 5. Legislació. El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 6. Física. Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia.

Tema 7. Naturalesa del foc. Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes defoc.

Tema 8. Mètodes i agents extintors. Mètodes de l’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema 9. Mecànica. Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats.

Tema 10. Química. Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació i BLEVE.

Tema 11. Risc químic. Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB.

Tema 12. Hidràulica. Principis generals de la hidrostàtica i de la hidrodinàmica. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 13. Mecànica vehicles. Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Tema 14. Prevenció i protecció contra incendis. Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis.

Tema 15. Atenció sanitària. Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 16. Construcció. Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics. Comportament dels materials constructius davant el foc.

Tema 17. Construcció. Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18. Electricitat. Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 19. Cartografia. Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 20. Geografia física. Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 21. Coneixement del territori català. Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 22. Meteorologia. Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

Tests Parcials

Test Parcial 1 (temes 1 i 2)

Test Parcial 2 (temes 3 a 5)

Test Parcial 3 (temes 6 a 9)

Test Parcial 4 (temes 10 a 13)

Test Parcial 5 (temas 14 i 15)

Test Parcial 6 (temes 16 a 18)

Test Parcial 7 (temes 19 a 22)

Simulacres d’examen

Simulacre d'examen 1 a 3

Resumen

Surt al carrer una nova edició del volum Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, que incorpora el nou programa establert en la convocatoria oficial (DOGC núm. 8029 de 23/12/2019).

Aquest volum està estructurat en tres parts clarament diferenciades: 22 qüestionaris per temes (un per cadascun dels temes que componen el volum teòric), 7 qüestionaris parcials (relatius a blocs de matèries en què s agrupen els temes) i 3 simulacres d examen (que tracten la totalitat del temari). Trobarà, a més, informació sobre l'accés a la versió online en pàgines interiors.

Amb un total de més de 1.100 preguntes, estem convençuts que aquest volum pràctic, juntament amb el seu corresponent Temari, resulta l eina més eficaç per a l opositor interessat en accedir a aquesta categoria de la funció pública de la Generalitat.

Otros libros de la materia