BOMBERS. AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI 2

BOMBERS. AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI 2

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9147-744-0
Año de edición:
2019
Páginas:
604
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Cuerpos de seguridad
Índice

Tema 1. L'energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potencia. Tipus d'energies. Transformacio de l'energia. Principi de conservacio. Fonts d'energia. Transmissio i efectes de la calor. El termometre i la mesura de la calor. Equivalencia entre calor i energia.

Tema 2. Energia i maquines. Fonts i formes d'energia. Les maquines electriques (piles i acumuladors, alternadors i motors electrics), maquines termiques (turbines de vapor i motors de combustio), maquines simples (palanques i politges), i maquines eina (torns i plans inclinats).

Tema 3. L'energia electrica. Materials aillants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp electric, representacio i aplicacions. Corrent electric, intensitat, potencia i voltatge. Els circuits electrics. Els generadors de corrent. La resistencia electrica. La llei d'Ohm i l'efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds electriques.

Tema 4. Les instal•lacions electriques domestiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribucio. Els conductors i les normes d'installacio. Riscos d'electricitat i mesures preventives. Representacio i interpretacio de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits electrics dome.

Tema 5. Els electrodome: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistencia electrica, aparells amb motor electric i aparells que combinen motor i resistencia electrica.

Tema 6. Instal•lacions electriques d'automatismes per a maniobres de petits motors. Circuits de comandament i potencia: Interpretacio d'esquemes, funcionament i connexio a motors electrics de potencia. Maniobres amb motors.

Tema 7. Produccio i distribucio d'energia electrica. Centrals electriques productores d'energia (hidroelectriques, termoelectriques convencionals i nuclears). Distribucio de l'energia electrica.

Tema 8. Coneixements basics de l'automo. Tipus i funcionament de motors, combustio externa, combustio interna, elements i components. Circuits electrics, sistema d'illuminacio, bateria, carrega, engegada i encesa. Sistema de transmissio i frenada. Manteniment basic del vehicle.

Tema 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes fisics i mecanics aplicats. Principals parts d'un motor. Sistemes d'alimentacio, distribucio, lubricacio, refrigeracio, transmissio´ i frenada.

Tema 10. Materies perilloses: Concepte. Classificacio. Identificacio en el transport per carretera.

Tema 11. Hidraulica: Conceptes basics.
Pressio. Cabal. Consum. Relacio entre aquests parametres. Perdues de carrega.

Tema 12.Ferramentes hidrauliques i pneumatiques. Conceptes fisics relacionats.

Tema 13.Projeccions cartografiques per representar la Terra. Lectura i interpretacio de mapes, planols i imatges de diferents caracteristiques i suports (convencionals i digitals). Escales grafiques i numeriques. Tecniques d'orientacio geografica convencionals i eines digitals d'orientacio i localitzacio.

Tema 14. Construccio d'edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceramics. Elements de construccio: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisio horitzontal, forjats, elements de comunicacio i distribucio, escales, barreres arquitectoniques i cobertes.

Tema 15. Construccio exterior. Murs de contencio i tipologia. Ponts i passarelles, estructures de ferro i formigo. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforcos estructurals, ancoratges i atirantats.

Tema 16. Materials de construccio. Caracteristiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceramics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigo: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: caracteristiques.

Tema 17. Installacions d'aigua en edificis: Pressio, cabal, perdues de carrega i efecte Venturi en liquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d'evacuacio. Esquemes.

Tema 18. Installacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipo&sits). Esquemes de distribucio.

Tema 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustio i classes de foc. Energia d'activacio. Velocitat de propagacio. Productes de combustio. Agents extintors: Agents o productes extintors.
Caracteristiques i aplicacions. Materials resistents al foc.

Tema 20. Propagacio d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagacio. Comportament dels materials de construccio davant del foc. Actuacio dels elements de construccio& en la transmissio del foc. Formes d'actuar.

Tema 21. Tipus d'extintors installacions fixes: Hidrants.
Equips de manega. Manegues. Llances. Sistemes d'unio entre manegues. Motobombes i altres sistemes de pressio. Conceptes d'aspiracio i impulsio. Installacions fixes d'extincio.

Tema 22. Extintors comercials de petita potencia: Material de primera intervencio. Sistemes d'impulsio. Denominacio dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors. Utilitzacio dels extintors (taula sinoptica).

Tema 23. Normes i protocols de seguretat personal. PAS. Asepsia i desinfeccio.

Tema 24.Suport Vital Basic i Desfibrillacio Externa Automatitzada (SVB i DEA) adult i pediatric segons Guies actuals del European Resuscitation Council.

Tema 25. Alteracions de la consciència, respiratories i cardiovasculars: Sincope, epilepsia, accident vascular cerebral (AVC), insuficiencia respiratoria, MPOC, asma, pneumonia, cardiopatia isquemica, hipertensio arterial i arritmies.

Tema 26. Atencio inicial al pacient traumatic greu: Valoracio inicial, valoracio secundaria, mobilitzacio i immobilitzacio del pacient traumatic.

Tema 27. Atencio inicial al pacient cremat io victima d'incendi: Cremades i intoxicacio per fums.

Tema 28. Atencio sanitaria inicial en Incident de Multiples Victimes: triatge.

Tema 29. Llei 311995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals: Objecte i ambit d'aplicacio. Drets i obligacions. Serveis de prevencio. Consulta i participacio dels treballadors. Llei 311995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals: Objecte i ambit d'aplicacio. Drets i obligacions. Serveis de prevencio. Consulta i participacio dels treballadors.

Tema 30. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel periode 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona.

Resumen

Temari actualitzat per a la convocatòria 2019.
Té a les seves mans el segon volum d'una nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d'accés a la categoria de Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona.El contingut d'aquest llibre inclou els 30 temes de la part de coneixements específics del temari oficial publicat a la convocatòria del BOPB de 10 de juliol de 2019, que desenvolupa matèries tècniques i sanitàries, entre d'altres.Considerem que aquest material constitueix l'eina més eficaç pera a la preparació del procés selectiu a què es dirigeix, i estem segurs que, juntament amb el Temari 1 i el volum de Preparació de proves de personalitat i entrevista, l'ajudarà en la consecució de l'objectiu, seu i nostre, d'accedir a aquesta categoria de la funció pública local de Barcelona.

Otros libros de la materia