AUXILIARS AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI

AUXILIARS AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-862-9
Año de edición:
2021
Páginas:
1022
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
Tema 2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.
Tema 3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
Tema 4. L'Administració pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les administracions públiques.
Tema 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'Alcaldeessa, Tinents d'Alcalde, elsles Regidorses, la Junta de Portaveus) i l'Organització executiva.
Tema 6. La descentralització territorial: Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.
Tema 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
Tema 8. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
Tema 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

CONTINGUT
Tema 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).
Tema 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
Tema 12. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona.
Tema 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
Tema 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.
Tema 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.
Tema 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
Annexos als temes 14, 15 i 16.
Tema 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 18. L'Atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l'ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció al ciutadà.
Tema 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.
Tema 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Resumen

Surt al carrer la nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d'accés a places d'Auxiliars d'Administració general, subgrup C2, de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu fonamental de facilitar la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta corporació local.
Aquest volum desenvolupa els temes 1 a 9 del programa oficial, que es presenta en dos volums (a la venda de forma conjunta), que inclouen matèries de dret constitucional, administratiu i règim local, tot tractat d'una manera pedagògica i rigorosa, i considerant específicament la normativa catalana.
Considerem, doncs, que aquest Temari constitueix, juntament amb el volum de Qüestionaris, l'eina més eficaç per assolir l'objectiu, seu i nostre, de superar amb èxit la tasca empresa.

Otros libros de la materia