AUXILIARS ADMINISTRATIUS. CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA

AUXILIARS ADMINISTRATIUS. CORPORACIONS LOCALS DE CATALUNYA

QÜESTIONARIS

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9147-676-4
Año de edición:
2019
Páginas:
414
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

ORGANITZACIÓ ESTATAL I AUTONÒMICA

Tema 1 La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional
Tema 2 Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble
Tema 3 La Corona. El Poder legislatiu. El Poder executiu. El Poder judicial
Tema 4 L’Administració Pública en l’ordenament espanyol. Administració de l’Estat. Administracions autonòmiques. Administració local. Administració institucional i corporativa
Tema 5 Principis d’actuació en l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. Els principis de l’organització administrativa a la Llei 392015. Sotmetiment de l’Administració a la llei i el dret
Tema 6 Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts
Tema 7 L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Idioma, bandera i organització territorial. La Generalitat de Catalunya i les institucions d’autogovern.
El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes
Test Parcial (Temes 1 a 7)

DRET ADMINISTRATIU

Tema 8 El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes. El costum
Tema 9 L’Administrat: concepte i classes. La capacitat de l’administrat i les seves causes modificatives. Actes jurídics de l’administrat. Peticions i sol·licituds. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l’Administració. L’interessat
Tema 10 L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Motivació, notificació i publicació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes
Tema 11 El procediment administratiu. Principis generals. Fases. Silenci administratiu. Còmput de terminis. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya
Tema 12 Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l’àmbit local. El recurs contenciós administratiu
Tema 13 La contractació pública. Contractes administratius i contractes privats. Classes de contractes. Configuració general de la contractació del sector públic. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Efectes i compliment dels contractes administratius. Extinció dels contractes administratius
Tema 14 Formes de l’acció administrativa. Foment. Policia. El servei públic i les seves formes de gestió: la concessió
Tema 15 El Domini Públic. El Patrimoni privat de l’Administració
Tema 16 La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les autoritats i altre personal al servei de les administracions públiques
Tema 17 La potestat sancionadora. Principis generals: legalitat, tipicitat, irretroactivitat. Procediment sancionador: principis
Test Parcial (Temes 8 a 17)

RÈGIM LOCAL

Tema 18 L’Administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L’organització comarcal de Catalunya
Tema 19 La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Règims especials provincials. La província al règim local català. La vegueria
Tema 20 El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament. Règims municipals especials
Tema 21 El municipi: elements. El terme municipal. La població. L’empadronament. Drets i deures dels veïns. Autonomia municipal i tutela
Tema 22 Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La Comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi
Tema 23 Procediment administratiu local. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions notificacions
Tema 24 Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Sessions. Debat i votació al Ple. Actes i certificacions d’acords. Impugnació d’actes i acords. Règim jurídic
Tema 25 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació. Les llicències. Potestat sancionadora
Tema 26 La funció pública local i la seva organització. L’oferta pública d’ocupació. Sistemes de selecció
Tema 27 Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisicions i pèrdua. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat Social
Tema 28 Els béns de les entitats locals
Tema 29 Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. El pressupostos locals. La despesa pública local
Tema 30 Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures
Tema 31 Taxes. Contribucions especials. Preus públics
Tema 32 La Tresoreria de les entitats locals. Comptabilitat general. El control i la fiscalització. La gestió economicofinancera dels municipis de gran població
Test Parcial 1 (Temes 18 a 32)
Test Parcial 2 (Temes 18 a 32)

SISTEMES D’INFORMACIÓ

Tema 33 Introducció a la comunicació. La comunicació humana. El llenguatge com a mitjà de comunicació. Diferència entre informació i comunicació. Tipus de comunicació. Atenció al públic. Acollida i informació a l’administrat. Els serveis d’informació administrativa. Administració Electrònica
Tema 34 El tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica
Tema 35 L’automatització d’oficines. Concepte i aplicacions. Sistemes físics i lògics. Arxiu i agenda electrònica. El concepte d’informàtica. Elements que configuren un ordinador. Sistema operatiu
Tema 36 Ofimàtica: concepte i aplicacions. Full de càlcul. Gràfics. Sistemes de tractament de textos. Bases de dades i telemàtica
Test Parcial (Temes 33 a 36)

MATÈRIES TRANSVERSALS

Tema 37 La Unió Europea i el Dret Comunitari. Les fonts del dret comunitari.
Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El consell Europeu. El Parlament Europeu. El tribunal de Justícia. Altres institucions de la Unió Europea
Tema 38 La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 151999, de 13 de desembre. L’autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament (UE) 2016679, de 27 d’abril
Tema 39 Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. L’oficina antifrau de Catalunya
Test Parcial (Temes 37 a 39)

SIMULACRES D’EXAMEN
Simulacre d’examen 1
Simulacre d’examen 2

Resumen

Aquest volum de Qüestionaris forma part de la col·lecció que ADAMS ha publicat per a la preparació de les proves selectives d’accés a la subescala d’Auxiliars Administratius de les Corporacions Locals de Catalunya, amb l’objectiu de facilitar a l’opositor la tasca d’obtenir un lloc en la plantilla de qualsevol ajuntament de la comunitat autònoma.
L'estructura d'aquest treball segueix una sistemàtica de progressiva assimilació i consolidació dels coneixements teòrics adquirits, a través de la inclusió de test de temes, test parcials i simulacres d’examen, del que resulta un total de més de 1.400 preguntes.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

Artículos relacionados

Otros libros de la materia