AUXILIAR DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEMARI

AUXILIAR DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEMARI

Autoría:
Rojo, E. (Autor) / Baena, A. (Autor) / Parreño, M. (Autor)
Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-9147-634-4
Año de edición:
2018
Páginas:
1122
Idioma:
Catalán
Materias:
Oposiciones - Administración pública, Barcelona
Índice

PART GENERAL

Tema 1. L'organització constitucional i autonòmica a Espanya. Els estatuts d'autonomia. L'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema 2. L'Administració local a Catalunya: l'organització municipal.

Tema 3. La província a l'organització local espanyola. El règim provincial a Catalunya.

Tema 4. L'Administració local a Catalunya: l'organització comarcal i supramunicipal. Altres entitats que formen part de l'organització local a Catalunya.

Tema 5. La Unió Europea. Funcionament i institucions.

Tema 6. La protecció de dades confidencials. La Llei reguladora de la protecció de dades dels ciutadans.

Tema 7. La contractació administrativa pública.

Tema 8. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Normes bàsiques i estructura orgànica.

PART ESPECIAL

Tema 1. El procediment administratiu. Drets i deures dels ciutadans. Drets i deures dels contribuents.

Tema 2. Els ingressos de les hisendes locals: els impostos, les taxes i les contribucions especials. Els preus públics.

Tema 3. El fet imposable. La base imposable. La base liquidable. La quota tributària. El deute tributari.

Tema 4. La gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs.

Tema 5. Règim pressupostari i d'intervenció de les entitats locals.

Tema 6. La regulació de la recaptació tributària: el Reglament
General de Recaptació.

Tema 7. El procediment de recaptació en via voluntària.

Tema 8. El procediment de recaptació en via executiva: l'embargament de béns. Les actuacions prèvies a la subhasta i alienació de béns. L'alienació de béns. La subhasta de béns.

Tema 9. El procediment de recaptació en via executiva: l'adjudicació de béns i els crèdits incobrables.

Tema 10. El procediment de recaptació en via executiva: les derivacions de responsabilitat.

Tema 11. La gestió del cadastre.

Resumen

Té a les seves mans el Temari per a la preparació de les proves selectives d'accés a places d'Auxiliars de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, reeditat amb motiu de l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació d'aquest organisme per a l'exercici 2017 (DOGC 7520 de 20/12/2017).Per ajudar-lo en aquesta tasca i facilitar l'aprenentatge, aquest llibre, estructurat en dos blocs, desenvolupa els 8 temes de la part general i els 11 temes de la part especial, que analitzen els aspectes conceptuals fonamentals i la legislació escaient, totalment actualitzada.En definitiva, creiem que aquest volum resulta l'eina més eficaç per a l'opositor interessat en accedir a les places d'Auxiliar de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

Otros libros de la materia