AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

TEST DEL TEMARI PROVA DE CONEIXEMENTS

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-4662-7
Año de edición:
2021
Páginas:
230
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Test n.º 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals (60 preguntes).

Test n.º 2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El Poder Legislatiu. El Poder Judicial (76 preguntes).

Test n.º 3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern (106 preguntes).

Test n.º 4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques (25 preguntes).

Test n.º 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'Alcalde/ssa, Tinents d'Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l'Organització executiva (20 preguntes).

Test n.º 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques (20 preguntes).

Test n.º 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal (25 preguntes).

Test n.º 8. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació (35 preguntes).

Test n.º 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius (47 preguntes).

Test n.º 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l' Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) (55 preguntes).

Test n.º 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicación prèvia (25 preguntes).

Test n.º 12. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona (25 preguntes).

Test n.º 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal (50 preguntes).

Test n.º 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari (55 preguntes).

Test n.º 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí (25 preguntes).

Test n.º 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives (20 preguntes).

Test n.º 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica (25 preguntes).

Test n.º 18. L'Atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l'Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció al ciutadà (25 preguntes).

Test n.º 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona (20 preguntes).

Test n.º 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat (10 preguntes).

Resumen

Manual de test per a l'adequada preparació de les prova de coneixements establert en les bases per a l'accés a la categoria d'Auxiliar d'Administració General (subgrup C2) de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8380, de 6 de abril de 2021.

Inclou qüestionaris de preguntes tipus test referides a tots els temes d'aquest temari per a l'òptima preparació de la prova de test de coneixements del temari. Tots ells li seran de gran utilitat per a l'autoavaluació, el control de l'aprenentatge dels conceptes que són objecte d'examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta classe de proves.

Otros libros de la materia