AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

TEMARI PROVA DE CONEIXEMENTS VOLUM 2

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-4567-5
Año de edición:
2021
Páginas:
476
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Tema 11. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicación prèvia.

Tema 12. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona.

Tema 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Tema 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Tema 15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí .

Tema 16. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

Tema 17. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Tema 18. L'Atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l'Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció al ciutadà.

Tema 19. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

Tema 20. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Resumen

Segon volum de desenvolupament dels temes 10 a 20 del temari prova de coneixements establert en les bases per a l'accés a la categoria d'Auxiliar d'Administració General (subgrup C2) de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8380, de 6 de abril de 2021.

Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d'edició.

El temari es completa amb un altre volum amb el desenvolupament dels temes 1 a 9 i amb un manual de test, que li servirà de gran ajuda per a comprovar els coneixements adquirits.

Solament ens queda animar-li perquè obtingui d'aquest material el millor aprofitament possible i pugui, així, accedir al lloc de treball desitjat.

Otros libros de la materia