AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

TEMARI PROVA DE CONEIXEMENTS VOLUM 1

Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-4467-8
Año de edición:
2021
Páginas:
398
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

Tema 2. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Tema 4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

Tema 5. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'Alcalde/ssa, Tinents d'Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l'Organització executiva.

Tema 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Tema 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

Tema 8. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

Tema 9. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nullitat i anullabilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

Resumen

Primer volum de desenvolupament dels temes 1 a 9 del temari prova de coneixements establert en les bases per a l'accés a la categoria d'Auxiliar d'Administració General (subgrup C2) de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8380, de 6 de abril de 2021.

Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

Otros libros de la materia