Auxiliar administratiu/va (Test) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Auxiliar administratiu/va (Test) de l'Ajuntament de Barcelona

Qüestionaris

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-601-0
Año de edición:
2023
Páginas:
458

Surt al carrer la nova edició del nostre volum de Qüestionaris per a la preparació de les proves selectives d'accés a places d'Auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu fonamental de facilitar la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta corporació local.
El llibre ofereix diferents tipus de qüestionaris basats en el contingut del programa oficial, i que es distribueixen, per raons pedagògiques, en Tests de Tema, Tests Parcials i Simulacres d'Examen, amb un total de 1.000 preguntes.
En pàgines interiors disposa de la informació necessària per a accedir a la versió online d'aquest qüestionari.

TESTS DE TEMES
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial. Or-ganització territorial de l'Estat.
Tema 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
Tema 3. L'Administració pública a l'ordenament espanyol. Principis consti-tucionals d'actuació. Tipologia de les administracions públiques.
Tema 4. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barce-lona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'alcaldeessa, tinents d'alcalde, elsles regidorses, la Junta de Portaveus) i l'organització executiva. La descentralització territorial: Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
Tema 5. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
Tema 6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte admi-nistratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Re-cursos administratius.
Tema 7. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment impost sobre béns immobles, im-post sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de trac-ció mecànica, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana).
Tema 8. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
Tema 9. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 42023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).
Tema 10. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
Tema 11. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut bàsic de l'empleat pú-blic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disci-plinari.
Tema 12. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selec-ció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La ca-rrera professional. Les situacions administratives.
Tema 13. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 14. L'atenció a la ciutadania a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l'Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció a la ciu-tadania.
Tema 15. Les transformacions urbanes de Barcelona. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.
Tema 16. Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de pre-venció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.
Tema 17. Word Microsoft Office: Treball amb documents, millora i revisió. Formats de text i de pàgina. Notes, numeració i vinyetes. Tabula-cions. Estils i temes. Revisió ortogràfica
Tema 18. Word Microsoft Office Taules. Imatges. Elements gràfics. Formula-ris. Plantilles. Impressió de documents.
Tema 19. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades. Aplicació formats i formats avançats.
Tema 20. Excel Microsoft Office. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de da-des. Taules dinàmiques. Protecció de dades. Impressió.

TESTS PARCIALS
Test Parcial I (Temes 1 a 3)
Test Parcial II (Temes 4 a 8)
Test Parcial III (Temes 9 a 12)
Test Parcial IV (Temes 13 a 16)
Test Parcial V (Temes 17 a 20)

SIMULACRES D'EXAMEN
Simulacre d'Examen 1
Simulacre d'Examen 2
Simulacre d'Examen 3
Simulacre d'Examen 4

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació