Auxiliar administratiu/va (T2) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Auxiliar administratiu/va (T2) de l'Ajuntament de Barcelona

Temari 2

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-599-0
Año de edición:
2023
Páginas:
414

Surt al carrer la nova edició del nostre Temari 2 per a la preparació de les proves selectives d'accés a places d'Auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu fonamental de facilitar la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta corporació local.
Aquest volum desenvolupa els temes 9 a 15 del programa oficial, publicat al DOGC núm. 8913, d'11/5/2023, i en els quals es tracten les matèries d'igualtat, protecció de dades, funció pública i atenció a la ciutadania, entre d'altres.
Considerem, doncs, que aquest Temari constitueix, juntament amb els temaris 1 i 3 i el volum de Qüestionaris, l'eina més eficaç per assolir l'objectiu, seu i nostre, de superar amb èxit la tasca empresa.

Tema 9. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes vigent de l'Ajuntament de Barcelona. Drets a les persones LGTBI (Article 3 i Disposició final setzena de la Llei 42023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets a les persones LGTBI).
Tema 10. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
Tema 11. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques. Règim disciplinari.
Tema 12. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu.La selecció del personal interí. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.
Tema 13. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.
Tema 14. L'atenció al ciutadà a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l'Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció a la ciutadania.
Tema 15. Les transformacions urbanes de Barcelona. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació