Auxiliar administratiu/va (T1) de l'Ajuntament de Barcelona
Llibre

Auxiliar administratiu/va (T1) de l'Ajuntament de Barcelona

Temari 1

Catalán
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-598-3
Año de edición:
2023
Páginas:
558

Surt al carrer la nova edició del nostre Temari 1 per a la preparació de les proves selectives d'accés a places d'Auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu fonamental de facilitar la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta corporació local.
Aquest volum desenvolupa els temes 1 a 8 del programa oficial, publicat al DOGC núm. 8913, d'11/5/2023, i en el qual es tracten les matèries de dret constitucional i administratiu i règim local.
Considerem, doncs, que aquest Temari constitueix, juntament amb els temaris 2 i 3 i el volum de Qüestionaris, l'eina més eficaç per assolir l'objectiu, seu i nostre, de superar amb èxit la tasca empresa.

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals. El Govern i l'Administració de l'Estat. El poder legislatiu. El poder judicial. Organització territorial de l'Estat.
Tema 2. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
Tema 3. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les administracions públiques.
Tema 4. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l'alcaldeessa, tinents d'alcalde, elsles regidorses, la Junta de Portaveus) i l'organització executiva. La descentralització territorial: Els districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
Tema 5. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.
Tema 6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.
Tema 7. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).
Tema 8. Les formes d'activitat administrativa de les entitats locals. L'activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació