Auxiliar Administratiu/iva (T2) Ajuntament de Barcelona
Llibre

Auxiliar Administratiu/iva (T2) Ajuntament de Barcelona

Temari volum 2

Catalán
Editorial:
7 Editores (MAD)

ISBN:
978-84-142-7174-2
Año de edición:
2023
Páginas:
426

Segon volum de desenvolupament dels temes 11 a 20 del temari establert en les bases per a l'accés a la categoria d'Auxiliar Administratiu/iva (subgrup C2) de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8913, de 11 de maig de 2023.

Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

Tema 11. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari

Tema 12. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives

Tema 13. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica

Tema 14. L'atenció a la ciutadania a l'Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El web de l'Ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d'atenció a la ciutadania

Tema 15. Les transformacions urbanes de Barcelona. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat

Tema 16. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal

Temes 17 i 18. Word Microsoft Office: Treball amb documents, millora i revisió. Formats de text i de pàgina . Notes, numeració i vinyetes. Tabulacions. Estils i temes. Revisió ortogràfics. Taules. Imatges. Elements gràfics. Formularis. Plantilles. Impressió de documents

Temes 19 i 20. Excel Microsoft Office. Creació i edició de fulls de càlcul. Aplicació de formats a les dades. Operacions amb full de càlcul. Introducció de dades. Aplicació formats i formats avançats. Funcions. Gràfics. Plantilles. Bases de dades. Taules dinàmiques. Protecció de dades. Impressió

Otros libros de la materia

Subscríbete al boletín para estar informado de las novedades editoriales de la Llibreria de la Diputació