AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TEMARI 2

Autoría:
Rojo Franco, Encarnación (Autor)
Editorial:
7 Editores (MAD)
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-142-4373-2
Año de edición:
2021
Páginas:
540
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

Tema 13. L'Administració digital: seu electrònica i punt d'accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d'entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l'Administració digital. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 14. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d'escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d'actuació en situacions difícils. Especificitats de l'atenció telefònica. Serveis de les oficines d'atenció ciutadana.

Tema 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents.

Tema 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sollicitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.

Tema 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern.

Tema 18. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència.

Tema 19. Formes d'activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis.

Tema 20. La funció pública: les classes d'empleats públics, l'adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d'incompatibilitats.

Tema 21. Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits collectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets.

Tema 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat. Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tema 23. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions.

Tema 24. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).

Tema 25. La ciberseguretat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l'ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura.

Resumen

Segon volum de desenvolupament dels temes 13 a 25 del programa establert per la Resolució PDA/2759/2020, de 2 de novembre, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala Auxiliar Administrativa de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8265, de 6 de novembre de 2020.

Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.

Otros libros de la materia