AGENTS RURALS. GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI 1

AGENTS RURALS. GENERALITAT DE CATALUNYA. TEMARI 1

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-168-2
Año de edición:
2019
Páginas:
884
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Otras especialidades
Índice

I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA
Tema 1. La Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. Les institucions comunitàries. Les llibertats bàsiques comunitàries. Organització judicial a l’Estat i a Catalunya. Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Fiscal Superior de Catalunya. El Consell de Justícia de Catalunya.
Tema 2. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
Tema 3. Principis de l’organització administrativa espanyola. Administració de l’Estat: central i perifèrica. Administració autonòmica: distribució de competències i finançament. Comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Administració local: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. Administració institucional.
Tema 4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.
Tema 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Tema 6. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Òrgans: centrals, territorials, consultius, actius i col·legiats.
II. L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
Tema 7. L’administració pública: concepte i principis. Fonts i jerarquia. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. El procediment administratiu. Fases. Terminis.
Tema 8. La revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu: concepte. La responsabilitat de les administracions públiques.
Tema 9. La contractació administrativa: concepte i principis bàsics. El procediment de contractació administrativa: l’expedient de contractació. El contracte menor. El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques. L’adjudicació i la formalització. Contractes que realitzen les administracions públiques: els contractes administratius i els contractes privats.
Tema 10. Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L’administració electrònica a Catalunya. Protecció de dades de caràcter personal.
III. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Tema 11. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 12. La selecció de personal funcionari i laboral: sistemes de selecció. L’oferta d’ocupació pública. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.
Tema 13. Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Codi de conducta. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Plans d’igualtat.
IV. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Tema 14. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost.
Tema 15. El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Resumen

Surt al carrer una nova edició actualitzada del nostre primer volum del Temari per a les proves selectives d’accés al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d’obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest volum desenvolupa els 15 temes corresponents a la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos tècnic d'especialistes i al cos auxiliar tècnic de la Generalitat, publicat per Resolució GAP/1906/2007, de 19 de juny.
En definitiva, creiem que aquest volum resulta l’eina més eficaç per a l’opositor interessat a accedir a aquest sector de la funció pública de la Generalitat, juntament amb les nostres edicions de Legislació, el Temari 2 i els Qüestionaris i Supòsits pràctics que integren aquesta col·lecció.

Otros libros de la materia