AGENTS RURALS. GENERALITAT DE CATALUNYA. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

AGENTS RURALS. GENERALITAT DE CATALUNYA. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-170-5
Año de edición:
2019
Páginas:
808
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Otras especialidades
Índice

I. NORMATIVA INSTITUCIONAL I SANCIONADORA
Llei orgànica 62006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Extracte)
Llei 42003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya (Extracte)
Llei 172003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals
Decret 2781993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
Resolució TRI42222006, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l'Acord de la Mesa sectorial de negociació del personal d'administració i tècnic sobre les
condicions de treball del cos d'agents rurals de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(codi de conveni núm. 7901590)
Decret 2662007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova
el Reglament del Cos d'Agents Rurals,
Decret 432017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Decret 4142000, de 27 de desembre, d'adscripció del cos d'Agents Rurals al Departament
de Medi Ambient i d'assignació de funcions en matèria de prevenció d'incendis forestals
Decret 2962003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (Extracte)
Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (Extracte)
Llei 402015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 392015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Llei Orgànica 101995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
(Només el Títol XVI i el Capítol II del Títol XVII)

II. NORMATIVA DE PROTECCIÓ AMBIENTAL
Llei 202009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 121985, de 13 de juny, d'espais naturals
Decret 3281992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
Decret 1382018, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen les delimitacions del Parc Natural
de l'Alt Pirineu i de l'espai del PEIN Alt Pirineu, previstes en el Decret 1942003, d'1 d'agost,
de declaració del Parc Natural de l'Alt Pirineu
Decret legislatiu 111994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 121985, de 13 de juny,
reguladora dels espais naturals a la Llei 301992, de 26 de novembre
Decret 2782007, de 18 de desembre, de modificació del Decret 3281992, de 14 de
desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural
Llei 121981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció
dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives
Decret 3431983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació
a les activitats extractives
Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 3431983, de 15 de juliol,
sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les activitats extractives
Llei 91995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Decret 1661998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Decret legislatiu 12009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus
Sentència 5542003, d'11 de juny, dictada per la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

III. NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE LA FAUNA I FLORA
Decret legislatiu 22008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals
Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya
Llei 101999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
Decret legislatiu 22008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals
Decret 1481992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques,
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge
Real Decreto 6302013, de 2 de agosto, por el que se regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras
Decret 1722008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
Resolució AAM7322015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació
i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
Ley 422007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Real Decreto 19971995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres en el territorio español

IV. NORMATIVA FORESTAL
Llei 61988, de 30 de març, forestal de Catalunya
Llei 52003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
Decret 3781986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis
en els espais naturals de protecció especial (Extracte)
Decret 351990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal
Decret 2422015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos
Decret 402014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes
Decret 641995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
Ordre AAM1112013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives
per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola
Decret 2681996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de
vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció
d'incendis forestals i la seguretat de les instal•lacions
Decret 1301998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis
forestals en les àrees d'influència de carreteres
Ordre MAB622003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix
el Decret 641995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals
Decret 1232005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
Ordre de 6 d'octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
Ordre ARP1222017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal
Ordre de 16 de juliol de 1991, per la qual es regulen els aprofitaments forestals per a ús domèstic
Ordre de 20 de juliol de 1994, per la qual s'estableixen normes per a l'autorització de
l'extracció d'arbres morts per incendis forestals
Ordre d'11 de maig de 1988, sobre regulació de l'obtenció del suro

Ordre de 2 de juliol de 1990, per la qual es regulen la presentació i les modalitats de
comercialització dels arbres de Nadal
Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner
Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s'ordena el sector de la recollida i comercialització
de pinya del pi pinyer (pinus pinea)
Ley 432003, de 21 de noviembre, de Montes

V. NORMATIVA DE L'AIGUA
Decret Legislatiu 32003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya
Real Decreto 8491986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

VI. NORMATIVA DE PESCA
Decret 1002000, de 6 de març, pel qual s'unifiquen les llicències de pesca recreativa Ordre MAB912003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de
Catalunya per a la temporada 2003
Resolució MAH18412004, de 8 de juny, relativa a la senyalització de les aigües continentals de Catalunya sotmeses a l'exercici de la pesca recreativa
RESOLUCIÓ ARP4302019, de 25 de febrer, per la qual s'ordena la pesca
a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2019
Llei 222009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
Decreto de 6 de abril de 1943, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de pesca fluvial de 20 de febrero de 1942

VII. NORMATIVA DE CAÇA
Resolució de 25 de gener de 1983, de normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a
règim especial de caça i pesca continental
Resolució de 28 de novembre de 1983, de normes para la senyalització dels terrenys
sotmesos a règim especial de caça i pesca continental
Resolució de 31 de gener de 1986, per la qual es complementen les Resolucions de 25 de gener i de 28 de novembre de 1983, sobre normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim especial de caça, pesca continental, terrenys amb tòfones, camins ramaders i espais naturals Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya
Ordre de 3 d'octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria RESOLUCIÓ MAB23082003, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les directrius
i les instruccions tècniques en matèria de caça
Ordre de 21 de juliol de 1999, per la qual es regula la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals Resolució ARP6632018, de 4 d'abril, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya
Ley 11970, de 4 de abril, de caza Decreto 5061971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 Real Decreto 1371993, de 29 de enero, por el que seaprueba el Reglamento de Armas (només Capítol preliminar, Capítol IV Secció 1ª i Capítol V)
Real Decreto 631994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria

Resumen

Aquesta nova edició del recull de normativa sectorial relativa a les funcions del Cos d'Agents Rurals ha estat elaborada amb la idea de constituir una eina clau per a la preparació de les proves selectives d'accés a aquest cos de l'Administració de la Generalitat, i a la vegada integrar una recopilació de normes útil tant per a particulars interessats i especialistes com per a futurs professionals d'aquest vessant del sector públic.
Evidentment, però, aquest recull, com qualsevol altre, es troba amb la dificultat de compatibilitzar sistemàtica i practicitat, rigor i espai físic, la qual cosa impedeix incloure-hi la totalitat de les normes relacionades amb un programa tan vast. Esperem, tanmateix, que la selecció realitzada satisfaci les seves necessitats i li sigui d'utilitat en la tasca iniciada.

Otros libros de la materia