ADDENDA COS DE GESTIÓ  DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ADDENDA COS DE GESTIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PART GENERAL. PART ESPECÍFICA

Editorial:
Adams
Categoría:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-585-7
Año de edición:
2020
Páginas:
300
Idioma:
Catalán
Materia:
Oposiciones - Administración pública
Índice

PART GENERAL
Tema 1. L'ètica pública. El Codi ètic del servei públic. Normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Definicions. Àmbit d'aplicació. Transparència en l'activitat pública. Obligacions de transparència. Límits a les obligacions de transparència.
Tema 2. Publicitat activa: informació subjecta al règim de transparència. Reutilització de la informació pública: condicions i modalitats. El dret d'accés a la informació pública: límits i accés parcial a la informació pública. Exercici del dret d'accés a la informació pública: procediment, requisits i garanties. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
Tema 13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.
Tema 15. Règim jurídic del sector públic. Composició del sector públic. Principis d'actuació i funcionament. Principis d'intervenció de les administracions públiques per a la realització d'una activitat. Els òrgans administratius. Els òrgans consultius. Competència, delegació, avocació, encàrrec de gestió i delegació de signatura.
Tema 18. La jerarquia de les normes jurídiques. El principi de legalitat. El reglament. Les classes de reglament. La titularitat de la potestat reglamentària, la jerarquia dels reglaments i el principi d'inderogabilitat singular dels reglaments.
Tema 24. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació. El Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya: diagnosi, col·lectius diana, i programes i serveis ocupacionals.
Tema 31. El model català d'administració electrònica. Avantatges de l'administració electrònica. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració de la Generalitat. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració.
Tema 35. El model de finançament. La Llei de finances públiques de Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
Tema 45. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. Xarxes socials de la Generalitat de Catalunya: pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials, procediment, eines de xarxa social, usos i objectius.

PART ESPECÍFICA
Tema 8. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Gestió general dels documents administratius. Gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. Arxius del Sistema de gestió documental.
Tema 10. La contractació electrònica. Tipus de contractes: contracte d'obres, contracte de subministrament, contracte de serveis, concessió d'obres públiques, concessió de serveis, contractes mixtos i contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.
Tema 11. Aspectes bàsics de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. Procediments de licitació. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Els efectes, el compliment i l'extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
Tema 14. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
Tema 17. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L'aplicació a la Generalitat de Catalunya dels pressupostos orientats a resultats.
Tema 24. Registre general de personal. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
Tema 30. Creació i gestió de llocs web: arquitectura, continguts, accessibilitat i usabilitat. Les aplicacions mòbils.

Resumen

El present llibre-addenda és l'eina principal per a la preparació del procés selectiu de Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya. Està elaborat a partir dels temaris de Cos Superior, constituint una addenda a aquests, amb la qual cosa per la seva utilització és necessari disposar de la col·lecció esmentada. A l'interior hi trobarà una Taula de correspondència entre ambdues preparacions, a més dels epígrafs o temes específics de Cos de Gestió completament actualitzats. Confiant en què aquest volum li serà útil en la consecució dels seus objectius, li traslladem els nostres millors desitjos d'èxit.

Otros libros de la materia