SUBALTERNS. AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI I QÜESTIONARI

SUBALTERNS. AJUNTAMENT DE BARCELONA. TEMARI I QÜESTIONARI

Autoria:
Adams (Autor)
Editorial :
Adams
Categoria:
Llibre
ISBN:
978-84-9147-914-7
Any d'edició:
2019
Idioma:
Català
Matèria:
Oposicions - Administració pública
Índex

Tema 1. El Consorci d'Educació de Barcelona. L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
Tema 2. El sistema educatiu. L'organització escolar. El Consell Escolar. L'equip directiu. El claustre. El personal d'administració i serveis.
Tema 3. Les funcions del subalterna en els centres docents.
Tema 4. Nocions bàsiques a nivell d'usuari de funcionament d'instal·lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.
Tema 5. Criteris d'actuació en casos d'emergència. Primers auxilis.
Tema 6. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Les Corts Generals: composició i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
Tema 7. L'Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus Òrgans de Govern. Tipologia de les Administracions Públiques.
Tema 8. L'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Barcelona. Canals d'atenció ciutadana. Els telèfons d'informació i atenció ciutadana. El portal de tràmits. Oficina d'atenció del Consorci d'Educació de Barcelona.
Tema 9. L'Ajuntament de Barcelona: Organització municipal. Especial referència a l'organització política, executiva, territorial i funcional. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.
Tema 10. El II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones de l'Ajuntament de Barcelona (2015-2019).

Solucions Tests Temes

Resum

Surt al carrer la nova edició del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d'accés a places de Subaltern/a d'Administració General, de l'Ajuntament de Barcelona.Aquest volum desenvolupa els 10 temes exigits pel programa oficial, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 7738, el 31 d'octubre de 2018.A més, al final de cada tema incloem un qüestionari amb 10 preguntes de 4 respostes alternatives cadascuna, per tal que l'alumne pugui autoavaluar el coneixement que ha adquirit amb la part teòrica, identificar les llacunes i consolidar la seva formació.

Altres llibres de la matèria