COS TÈCNIC D'ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS

COS TÈCNIC D'ESPECIALISTES SERVEIS PENITENCIARIS

PART ESPECÍFICA

Editorial :
Adams
Categoria:
Llibre
ISBN:
978-84-1327-833-9
Any d'edició:
2021
Pàgines:
858
Idioma:
Català
Matèria:
Oposicions - Altres especialitats
Índex

I. DRET PENAL
Tema 1. El dret penal. Aspectes generals
1. El dret penal: concepte, continguts i fonts. 2. El Codi penal: principis generals, estructura i contingut. 3. Els principis limitadors del poder punitiu de l'estat: especial referència als principis de legalitat, de culpabilitat i d'intervenció mínima.
Tema 2. El delicte
1. La infracció penal: concepte i classes; delictes dolosos i delictes imprudents; delictes actius i delictes omissius. Delictes greus, delictes menys greus i delictes lleus. 2. Els graus d'execució. L'autoria i la participació. 3. Els eximents de la responsabilitat penal.
Tema 3. Les penes
1. Les penes al Codi penal: concepte, classes, durada i efectes, en especial, les penes privatives de llibertat. 2. Alternatives a la presó: suspensió i substitució de les penes privatives de llibertat; els treballs en benefici de la comunitat. 3. Les mesures de seguretat: concepte i classes. 4. L'extinció de la responsabilitat penal. 5. Presó permanent revisable.
Tema 4. Els principals delictes (1)
1. L'homicidi i les seves formes. 2. Les lesions. 3. Delictes vinculats a la violència de gènere i domèstica. 4. Delictes contra el patrimoni: el furt i els robatoris. 5. Delictes contra la salut pública: el tràfic de drogues.
Tema 5. Els principals delictes (2)
1. De les tortures i altres delictes contra la integritat moral. 2. Les falsedats: falsedat comesa per autoritat o funcionariària pública. 3. Delictes contra l'ordre públic: referència als atemptats contra l'autoritat, els seus agents i funcionarisàries públicspúbliques i de la resistència i la desobediència.
Tema 6. Delictes contra l'Administració pública
1. La prevaricació delsde les funcionarisàries públicspúbliques. 2. El suborn. 3. La malversació. 4. La desobediència i denegació d'auxili. 5. Altres delictes contra l'Administració pública: l'omissió del deure de perseguir delictes i abandó de destinació; infidelitat en la custòdia de documents i revelació de secrets; abusos en l'exercici de la funció pública: la sol·licitació sexual.

Tema 7. Delictes contra l'Administració de justícia i contra les garanties constitucionals
1. El trencament de condemna. 2. Altres delictes contra l'Administració de justícia: el fals testimoni, l'obstrucció a la justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que intervenen en els processos), l'omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la persecució i l'encobriment. 3. Delictes comesos pelsper les funcionarisàries públicspúbliques contra les garanties constitucionals, en especial, els comesos en l'àmbit penitenciari.
Tema 8. Dret processal penal: aspectes generals
1. La jurisdicció penal; els jutjats i els tribunals penals. 2. El procés penal: concepte, objecte i tipus. 3. Les parts en el procés penal. 4. El procés penal com a garantia, especial referència al dret de defensa i a la presumpció d'innocència.
Tema 9. Els procediments penals
1. El procediment penal i les seves fases. 2. Els diferents procediments penals: procediment ordinari, el procediment del tribunal del jurat, el procediment abreujat, judici sobre delictes lleus i el procediment per l'enjudiciament ràpid. 3. Els recursos: concepte, classes i efectes, en especial, el recurs d'apel·lació i de cassació.
Tema 10. Les mesures cautelars penals
1. Les mesures cautelars en el procés penal: concepte. 2. La detenció i el procediment d'habeas corpus. 3. La presó provisional. 4. La llibertat provisional.
II. DRET PENITENCIARI
Tema 11. Origen i finalitat de la pena de presó
1. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes: retribució, prevenció general i prevenció especial. 2. Especial referència a la pena de presó i els sistemes penitenciaris: origen i desenvolupament històric. 3. El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. 4. Principis fonamentals de l'execució penitenciària fixats a l'article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social.
Tema 12. El dret penitenciari
1. Marc legal en matèria penitenciària: les referències en la Constitució espanyola. 2. La Llei orgànica general penitenciària. 3. Reglament penitenciari. 4. Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les resolucions penals a la Unió Europea.
Tema 13. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic
1. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l'Estatut d'autonomia. 2. El sistema penitenciari català: organització i estructura. 3. El Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya.
Tema 14. La relació jurídica penitenciària
1. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. 2. Drets delsde les internsernes (classes i límits), sistema de protecció i règim de garanties. 3. Deures delsde les internsernes.
Tema 15. El règim penitenciari: organització general
1. Concepte i principis inspiradors. 2. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. 3. Informació, queixes i recursos delsde les internsernes. 4. Participació delsde les internsernes en les activitats dels establiments. 5. La participació de les organitzacions no governamentals.
Tema 16. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància
1. La seguretat exterior. Competències i finalitats. 2. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. 3. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.
Tema 17. El règim dels establiments penitenciaris
1. Classificació dels diferents tipus d'establiment i les seves característiques al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. 2. El règim ordinari: principis generals i característiques. 3. El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. 4. El règim obert: criteris d'aplicació, objectius, característiques i modalitats. 5. El règim de preventius.
Tema 18. El tractament penitenciari (I) i altres formes especials d'execució
1. Concepte, finalitat i principis. 2. La voluntarietat de la participació delde la interna. 3. La classificació en graus de tractament. 4. El principi de flexibilitat. 5. El denominat “període de seguretat”. 6. Formes especials d'execució de la pena de presó: diferents tipus d'internament. 7. L'execució de la pena de localització permanent.
Tema 19. El tractament penitenciari (II)
1. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. Objectius i elements del tractament. 2. Programa individual de tractament. 3. Les activitats de formació, cultura i esport. 4. El treball penitenciari: el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i el model FOI (formació, ocupació, inserció). 5. Sistema d'avaluació i motivació.
Tema 20. Sortides i relacions amb l'exterior
1. Els permisos de sortida, classes, durada i requisits. Procediment de concessió. 2. Sortides programades. 3. Comunicacions i visites.
Tema 21. La posada en llibertat delsde les internsernes
1. La llibertat condicional: modalitats, procediment de proposta, elevació i seguiment. 2. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. 3. La llibertat i excarceració. 4. Assistència postpenitenciària.
Tema 22. Codi ètic i drets humans
1. Ètica i funció penitenciària. 2. Concepte d'ètica penitenciària. 3. Drets humans i intervenció penitenciària. 4. Codi ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya.
Tema 23. Les prestacions de l'Administració penitenciària
Les prestacions de l'Administració penitenciària al Reglament penitenciari i al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. 1. L'assistència sanitària. 2. La higiene i l'alimentació. 3. L'educació als centres penitenciaris. 4. Els serveis socials en l'àmbit d'execució penal. 5. L'assistència religiosa.
Tema 24. El règim disciplinari
1. Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. 2. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. 3. Procediment sancionador. 4. Execució i compliment de les sancions. 5. Les recompenses.
Tema 25. El control de l'activitat penitenciària i els recursos contra les seves resolucions
El control de l'activitat penitenciària: el jutge de vigilància penitenciària. 1. Principals funcions i atribucions segons la Llei orgànica general penitenciària i el Codi penal. 2. Els recursos contra les seves resolucions.
Tema 26. L'organització dels centres penitenciaris al Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya
1. Estructura. 2. Òrgans col·legiats. 3. Òrgans unipersonals. 4. El personal al servei de l'Administració penitenciària a Catalunya: disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres penitenciaris. 5. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris.
Tema 27. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (I)
1. La unitat de gestió penitenciària: funcions. 2. L'expedient personal delde la interna: estructura i documentació que l'integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers penitenciaris. 3. Gestió dels processos administratius relacionats amb la documentació processal, penal i penitenciària delde la interna. 4. La unitat de gestió de recursos humans.
Tema 28. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (II)
1. El funcionament administratiu de l'àmbit de règim interior: recomptes i d'altres. 2. Tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs. 3. La redacció de la informació: tipus de document i normes bàsiques de l'elaboració del document. 4. La recollida de proves i cadena de custòdia.

Tema 29. El règim econòmic dels establiments penitenciaris
1. La unitat de gestió econòmica. 2. Principis generals del règim econòmic dels establiments penitenciaris. 3. Règim patrimonial. 4. La custòdia dels objectes de valor i el peculi delsde les internsernes.
III. CRIMINOLOGIA
Tema 30. La seguretat als centres penitenciaris
1. La seguretat en els establiments penitenciaris. Seguretat exterior i seguretat interior. Seguretat estàtica i seguretat dinàmica. 2. Sistemes de control del personal autoritzat a accedir als establiments penitenciaris. 3. Trasllats d'internsernes en situació d'urgència. 4. Procediment d'actuació davant situacions d'agressivitat sobtada delsde les pacients ingressatsades a les unitats de psiquiatria dels establiments penitenciaris. 5. Escorcolls i aplicació de mitjans de control adequats i garanties que han de presidir els escorcolls en les cel·les delsde les internsernes.
Tema 31. Delinqüència i noves tipologies
1. Delinqüència: conceptes bàsics. 2. Models d'intervenció en la rehabilitació de delinqüents. 3. La delinqüència organitzada. La delinqüència econòmica. La delinqüència terrorista. La ciberdelinqüència. Delictes de trànsit.
Tema 32. Avaluació del risc de reincidència
1. L'avaluació del risc de reincidència: conceptes bàsics. 2. Avaluació i gestió del risc: RisCanvi.
IV. PSICOLOGIA
Tema 33. El model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus
1. La necessitat d'intervenir amb delinqüents. 2. Bases conceptuals i teòriques sobre la intervenció amb delinqüents. 3. El model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus. 4. Objectius psicoeducatius. 5. Estructura de la intervenció.
Tema 34. Eines eficaces de comunicació
1. Escolta activa: fases, recursos i nivells. 2. Assertivitat: la comunicació assertiva. 3. La negociació. 4. La mediació i altres mecanismes en la resolució pacífica de conflictes interpersonals i intergrupals. Tipus de mediació.

Resum

Té a les seves mans la nova edició del Temari que ADAMS ha elaborat per a la preparació de la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al Cos tècnic d'especialistes, grup Serveis Penitenciaris, de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Resolució JUS/3162/2020, de 2 de desembre, DOGC núm. 8290 (09/12/2020).
Aquest volum desenvolupa els 34 temes de la part específica, i es completa, amb el Temari de la part general i el volum de Qüestionaris.
En definitiva, es tracta que aquest manual compleixi l'objectiu que tot opositor persegueix, optimitzar les hores d'estudi i presentar-se a l'examen amb garanties d'èxit.

Altres llibres de la matèria