Cos administratiu (T2) de la Generalitat de Catalunya
Llibre

Cos administratiu (T2) de la Generalitat de Catalunya

Temari 2

Català
Editorial:
Adams

ISBN:
978-84-1116-666-9
Any d'edició:
2023
Pàgines:
580

Surt al carrer una nova edició del segon volum del Temari per a les proves selectives d'accés al Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de facilitar als nostres alumnes la tasca d'obtenir un lloc de plantilla en aquesta Administració.
Aquest llibre desenvolupa els temes 12 a 25 del programa oficial, publicat per Resolució PRE/2423/2022, de 27 de juliol (DOGC de 29/07/2022). Es complementa amb el Temari 1, un llibre de Qüestionaris i un altre de Supòsits Pràctics i Competències Professionals.
En definitiva, amb aquests quatre volums actualitzats, oferim l'opositor l'eina més eficaç per accedir al Cos Administratiu de la Generalitat.

Tema 12. La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.
Tema 13. El model català d'administració electrònica. Els avantatges de l'administració electrònica. Els drets de la ciutadania a relacionar-se amb l'Administració pública per mitjans electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l'Administració. Les eines que componen l'administració electrònica de la Generalitat.
Tema 14. Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
Tema 15. La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. La transferència de documents.
Tema 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la convocatòria de reunió, l'acta de reunió, l'ofici i la sol·licitud. Els criteris formals de la Generalitat per a l'elaboració de documents administratius. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu.
Tema 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura.
Tema 18. Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia, característiques essencials i característiques de la contractació electrònica.
Tema 19. La normativa reguladora de la funció pública. Les classes d'empleats i empleades públics. L'estructura de l'ocupació pública. L'adquisició i pèrdua de la relació de servei.
Tema 20. Les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i mobilitat. El règim d'incompatibilitats.
Tema 21. Els drets dels empleats i empleades públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits col·lectivament. El dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics. Els deures dels empleats i empleades públics. El règim disciplinari.
Tema 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat sobre el tracte no discriminatori i la igualtat entre persones. Les polítiques per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El Protocol per a les administracions públiques per a l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d'edat.
Tema 23. Els delictes contra l'Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets, el suborn, i el tràfic d'influències. Les negociacions i activitats prohibides als funcionaris i funcionàries públics i els abusos en l'exercici de la seva funció.
Tema 24. El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.
Tema 25. El cicle de vida de les dades: descripció i fases. Les dades obertes: descripció, principis i beneficis. Els formats reutilitzables: descripció i usos. La mineria de dades: descripció i aplicacions.

Altres llibres de la matèria

Subscriu-te al butlletí per a estar informat de les novetats editorials de la Llibreria de la Diputació