Col·leccions de la Diputació de Barcelona

A      B       C       D      E      F      G      H      I       J       K       L      M      N       O      P       Q       R       S       T       U       V       W       X       Y       Z      #

Col·leccions destacades

Eines - Col·lecció amb continguts d'aplicació pràctica per contribuir a la gestió de les polítiques públiques locals. Adreçada a càrrecs electes, tècnics i qualsevol persona relacionada amb el món local, i intern de la Diputació de Barcelona.

 

Estudis - Col·lecció que posa a l'abast del món local coneixement teòric i empíric per promoure la reflexió i l'anàlisi en temes d'interès per als governs locals.

  • També s'edita la col·lecció en castellà Estudios.

Aquestes col·leccions es divideixen en 11 sèries

 

Serie Administració local  Sèrie Benestar i ciutadania  Serie Cultura  Sèrie Economia i treball 

Serie Educacio  Serie Esports  Serie Medi ambient  Serie Salut publica

Serie Territori i parcs naturals  Serie Turisme   Serie Urbanisme i habitatge

Administració local - Publicacions sobre l'organització i gestió de les administracions i les polítiques públiques a tots els nivells (local, autonòmic, estatal, europeu i internacional). També engloba les TIC i la societat del coneixement.

Benestar i ciutadania - Publicacions relacionades tant amb l'atenció social primària que cerca la divulgació, sensibilització i la participació social vers la gent gran, els discapacitats i els infants i llurs famílies; com amb la integració dels immigrants, l'equitat entre dones i homes, el paper actiu dels joves com a ciutadans i la participació de la ciutadania en els afers públics i en la salvaguarda dels drets humans.

Cultura - Publicacions sobre la conservació, promoció i difusió del patrimoni cultural, artístic i documental, i amb la formació, informació i assessorament en matèria de polítiques i gestió de la cultura.

Economia i treball - Publicacions sobre desenvolupament econòmic enfocades a donar suport al desenvolupament estratègic del territori, enfortir l'activitat econòmica i millorar les condicions d'ocupació.

Educació - Publicacions que parlen de la participació i la promoció educatives per afavorir la cohesió social i econòmica. S'hi fa especial atenció a la formació permanent.

Esports - Llibres relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la pràctica físicoesportiva i amb el desenvolupament d'esdeveniments i programes esportius.

Medi ambient - Publicacions que tracten de la promoció i el desenvolupament de les polítiques ambientals (desenvolupament sostenible, contaminació ambiental, gestió dels residus i processos de reciclatge, educació ambiental).

Salut pública - Publicacions relacionades amb la promoció i la protecció de la salut, mitjançant diversos vessants: salut alimentària, salut ambiental, salut mental i salut sexual.

Territori i parcs naturals - Llibres sobre la preservació dels valors naturals i paisatgístics, desenvolupament socioeconòmic sostenible i ús públic ordenat dels espais naturals.

Turisme - La gestió del turisme i la seva activitat: anàlisi, indicadors, metodologies...

Urbanisme i habitatge - Teoria i gestió del territori des de diferents enfocaments: infraestructures, obres públiques, construcció, habitatge, urbanisme, patrimoni arquitectònic i cartografia.